Protrombinový čas, tromboplastinový čas dle Quicka

Zkratka QUICK/PT-INR nebo PT-ratio (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

pacient na léčbě kumariny: PT-INR terapeutické rozmezí dle stavu a diagnózy pacienta

pacient bez léčby kumariny: PT-ratio  0,8 - 1,2

Kritické meze PT-INR ≥ 5,0
Jednotka sekunda, poměr
Zdroj referenčních mezí  Doporučení ČHS ČLS JEP
Použitá metoda koagulační metoda (automatický koagulometr)
Poznámka

K výsledku PT pacienta bez terapie kumarinovými preparáty : Změří se koagulační čas pacienta, koagulační čas kontrolní plazmy a lze vypočítat poměr těchto časů PT-ratio = (tP / tN). V tomto případě se INR (které započítává k poměru ještě čistotu tromboplastinu ISI) již nehodnotí.

Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu

Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny. Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní a hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného 1:9 (s tolerancí 10%).

ATB léčba může ovlivnit výsledek PT.

Stabilita 6 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Základní test pro diagnostiku hemokoagulačních poruch a monitoraci terapie kumariny. Test monitorující zevní koagulační systém ( F VII, X, II ), ale i F I a V.
Interpretace Test není vhodný pro monitoraci pacientů léčených novými antitrombotiky typu dabigatran ani hepariny. Na žádance je nutné vždy uvést typ případné antikoagulační léčby.

Zpět