Krevní obraz

Zkratka KO (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál plná nesrážlivá EDTA krev
Typ zkumavky fialová Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze dle parametrů
Kritické meze dle parametrů
Jednotka dle parametrů
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu
Zdroj referenčních mezí  Doporučení ČHS ČLS JEP
Poznámka Nutný odběr krve přesně k rysce na zkumavce-ihned opatrně dokonale promíchat, sražený vzorek nelze hodnotit. Nedodržení správného poměru odebrané krve k EDTA muže způsobit u některých pacientu in vitro agregaci trombocytů a tím falešnou trombocytopenii. Nadměrné množství EDTA snižuje hematokrit, zvyšuje střední koncentraci hemoglobinu, muže způsobit fragmentaci trombocytů a artefakty morfologie buněk.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny.
Stabilita 5 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Základní laboratorní vyšetření krve.
Interpretace Morfologické indikátory - analyzátor upozorňuje na možné abnormality vzorku pomocí morfologických a kvantitativních indikátorů: anizocytóza (nestejně velké erytrocyty), atypické lymfocyty (pod dané meze je přiřazuje do lymfocytu), blasty (mladší formy ), hypochromní erytrocyty, posun doleva (mladší formy, tyčky), makrocyty (erytrocyty vetší velikosti), mikrocyty (erytrocyty menší velikosti).

 

Název Leukocyty
Zkratka WBC
Referenční meze

1 – 2 R: 6,0 – 17,5

2 – 4 R: 5,5 – 17,0
4 – 6 R: 5,0 – 15.5
6 - 8 R: 4,5 – 14,5

8 - 15 R: 4,5 - 13,5
15 - 110 R:  4,0 – 10,0

Kritické meze ≤ 2,0 a ≥ 30,0
Jednotka x 10^9 /l
Indikace funkce obecně souvisí s obranou organismu proti infekci a s imunitou
Interpretace leukopenie – těžké infekce, krevní nemoci, intoxikace léky, stav po chemoterapii a radioterapii
leukocytóza – akutní infekce, nekrózy, otravy, zhoubné nádory, krvácení, hemolýza, hemoblastóza
falešně zvýšeno: kryoproteiny, heparin, jaderné erytrocyty, shlukování destiček
falešně sníženo: vysrážený vzorek, smudge (rozbité buňky)

 

Název Erytrocyty
Zkratka RBC
Referenční meze

2 – 6 R: 3,9 – 5,3 
6 – 12 R: 4,0 – 5,2 
12 – 15 R: M: 4,5 – 5,3 Ž: 4,1 - 5,1 
15 – 110 R:  M: 4,0 –5,8 Ž: 3,8 – 5,2

Kritické meze
Jednotka x 10^12  /l
Indikace hemopoéza, anémie, anomálie erytrocytu
Interpretace

zvýšení: polycythaemia vera, polyglobulie, sekundární polycytemie
snížení: vrozené anémie, získané anémie - diferenciální diagnostika anémií (nátěr) – morfologie (mikrocyty, makrocyty, planocyty, leptocyty, sférocyty, ovalocyty, drepanocyty, poikilocyty, anizochromie, Howell-Jollyho tělíska, prstence Cabotovy- Schleipovy)
falešně zvýšeno: kryoproteiny, gigantické destičky, výrazná leukocytóza
falešně sníženo: vysrážený vzorek, aglutinace, in vitro hemolýza, mikrocyty

 

Název Hemoglobin
Zkratka HGB
Referenční meze

2 – 6 R:  115 - 135 
6 – 12 R: 115 – 155 
12 – 15 R: M: 130 - 160,  Ž: 120 - 160
15 – 110 R: M: 135 – 175 Ž: 120 – 160

Kritické meze  ≤ 70 a  ≥ 200
Jednotka g/l
Indikace přenos kyslíku, acidobazická rovnováha, anémie
Interpretace zvýšení: polycythaemia vera, symptomatická polyglobulie – srdeční vady, plicní choroby, dehydratace
snížení: anémie, gravidita
falešně zvýšeno: karboxyhemoglobin, kryoproteiny, in vivo hemolýza, heparin, výrazná leukocytóza, hyperbilirubinémie, hyperlipidémie, monoklonální proteiny

 

Název Hematokrit
Zkratka HCT
Referenční meze

2 - 6R: 0,34 - 0,40

6 - 12 R: 0,35 - 0,45

12 - 15 R: M: 0,37 - 0,49  Ž : 0,36 – 0,46
15 - 110 R: M: 0,40 – 0,50  Ž: 0,35 - 0,47

Jednotka 1
Indikace hemokoncentrace, trombóza, rheologické poměry (průtok krve cévami)
Interpretace

abnormální hodnoty počtu erytrocytů (zejména anémie)
falešně zvýšeno: kryoproteiny, výrazná leukocytóza, gigantické destičky, hyperglykémie
falešně sníženo: autoaglutinace, in vitro hemolýza, vysrážený vzorek, mikrocyty

 

Název Střední objem erytrocytu
Zkratka MCV
Referenční meze

2 – 6 R:  75 - 87 
6 – 12R:  77 - 95 
12 - 15 R: M: 78 - 98, Ž: 78 - 102 
15 – 110 R: 82 – 98

Jednotka fl
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu, počítaná veličina HCT/RBC
Indikace základní parametr erytrocytu, poruchy zrání
Interpretace

anomálie červené krvinky, rozlišení mikrocytární, makrocytární, normocytární anémie; normocytóza, mikrocytóza, makrocytóza, erytroblasty
falešně zvýšeno: výrazná leukocytóza,autoaglutinace, hyperglykémie, rigidní erytrocyty
falešně sníženo:kryoproteiny, gigantické destičky, in vitro hemolýza

 

Název Distribuční šíře velikosti erytrocytů
Zkratka RDW
Referenční meze

0 - 15 R: 11,5 - 14,5

15 - 110 R: 10 - 15,2

Jednotka %
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu, počítaná veličina
Indikace základní parametr červené řady krevního obrazu - RDW je ukazatelem velikosti erytrocytů
Interpretace Hodnoty větší než 15,2% svědčí pro zvýšenou anizocytózu erytrocytů, parametr často stoupá při efektivní léčbě anémií a po krevních transfuzích.

 

Název Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech
Zkratka MCHC
Referenční meze

2 - 15 R: 310 - 370

15 - 110 R: 320 – 360

Jednotka g/l (od 18.5.2016)
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu, počítaná veličina HGB/HCT
Indikace základní parametr erytrocytu
Interpretace

zvýšení: hereditární sférocytóza
snížení: hypochromní anémie, makrocytární anémie

 

Název Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu
Zkratka MCH
Referenční meze

2 – 6 R:  24 - 30

6 - 12 R: 25 - 33

12 - 15 R: 25 - 35 

15 - 110 R: 28 - 34

Jednotka pg
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu, počítaná veličina HGB/RBC
Indikace základní parametr erytrocytu
Interpretace

zvýšení: makrocytární anémie
snížení: mikrocytární anémie
falešně zvýšeno: autoaglutinace, vysrážený vzorek, in vivo a in vitro hemolýza, falešně vysoký HGB, falešně nízký HCT
falešně sníženo: výrazná leukocytóza, falešně nízký HGB, falešně vysoký HCT

 

Název Trombocyty
Zkratka PLT
Referenční meze

2 - 15 R: 150 - 450

15 - 110 R: 150 - 400

Kritické meze ≤ 50  a ≥ 900
Jednotka x 10^9  /l
Použitá metoda 

automatický analyzátor krevního obrazu - impedanční metoda, při extrémní anizocytóze trombocytů se počet přeměřuje opticky

Indikace krvácivé projevy, hemostáza, imunitní děje
Interpretace

trombocytopenie (útlum kostní dřeně, intoxikace, leukémie, metastázy nádoru do kostní dřeně),
trombocytóza (po splenektomii, u myeloproliferativních onemocnění), trombocytémie, myeloproliferativní onemocnění s trvalým zvýšením počtu destiček nad 600 - 1000 x 109 /l (např. u CML, polycytémie vera a esenciální trombocytémie)
trombocytopatie (vrozené, polékové, posttraumatické)- normální počet destiček s porušenou funkcí

Pozn: při podezření na pseudotrombocytopenii je vhodné poslat spolu se zkumavkou s fialovým víčkem i zkumavku TromboExact.

 

Název Střední objem trombocytu
Zkratka MPV
Referenční meze 7,8 - 11,0
Jednotka fl
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu, počítaná veličina
Indikace MPV je ukazatelem aktivace a obměny trombocytů. Počet trombocytů a trombocytární hematokrit  korelují s celkovým objemem trombocytární cytoplasmy bohaté na proagregační látky.
Interpretace Zvýšený MPV a počet trombocytů jsou spojeny s častějším výskytem nedostatečného efektu protidestičkové léčby. Zvýšený MPV je zároveň negativní prognostický faktor pro krátkodobou i dlouhodobou letalitu. Počet destiček i jejich střední objem je považován za užitečný ukazatel aktivity onemocnění idiopatických střevních zánětů (např.Crohnova choroba).

 

Název Šíře distribuce trombocytů - směrodatná odchylka
Zkratka PDW
Referenční meze 9,0 - 17,0
Jednotka fl
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu, počítaná statistická veličina
Indikace PDW ukazuje na nejčetnější šíři populace destiček vzhledem k jejich objemu (velikosti).
Interpretace Zvýšené PDW značí anizocytózu trombocytů.

 

Název Normoblasty
Zkratka NRBC
Referenční meze 0
Jednotka % z WBC, tj. počet na 100 leukocytů
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu a mikroskopický diferenciál leukocytů
Indikace při poruchách krvetvorby
Interpretace zvýšená erytropoéza, anémie hemolytické nebo makrocytární/megaloblastové, MDS

Zpět

Šíře distribuce trombocytů