Faktor VIII

Zkratka F VIII (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO (odezva do 2 týdnů)
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 50 - 150
Jednotka %
Zdroj referenčních mezí  Doporučení ČHS ČLS JEP.
Použitá metoda koagulační metoda (automatický koagulometr)
Poznámka

Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny.

Nutné uvést typ příp. antikoagulační léčby.

Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní, hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita

15 - 25 °C 4 hod.
2-8°C 8 hod.

-20°C 4 týdny

Indikace Stanovení hladiny faktoru VIII k vyloučení hyperkoagulace a hemofilie A .Vyšetření F VIII je indikováno u krvácivých chorob (hemofilie A, chorova Willebrandova), k posouzení stupně hemofilie (těžká 0-1%, středně těžká 1-5%, lehká nad 5% hladiny faktoru), pro posouzení rizika trombózy.
Interpretace Faktor VIII je součástí vnitřního koagulačního systému.
V plazmě je vázán na von Willebrandův faktor, z vazby se uvolňuje po kontaktu s fosfolipidy nebo trombinem. Pro koagulační aktivitu je třeba min. 25%. Faktor VIII je proteinem akutní fáze s poločasem 8-12 hod.
Zvýšení hladiny faktoru VIII nad 150% je spojeno s trombofilií.
Snížení hladiny faktoru VIII: hemofilie A, von Willebrandova choroba, DIC, fibrinolytická léčba a za přítomnosti inhibitorů faktoru VIII a při léčbě NOAC (dabigatran, rivaroxaban). 

Zpět