Aktivovaný parciální tromboplastinový test

Zkratka APTT (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

24,0 - 36,0 s

Ratio: 0,8 - 1,2

Kritické meze Ratio nad 2,5 (75 s)
Jednotka sekunda nebo Ratio
Zdroj referenčních mezí  Doporučení ČHS ČLS JEP 
Použitá metoda koagulační metoda (automatický koagulometr)
Poznámka Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny, ale u heparinizovaných pacientů je žádoucí zpracování do 1 hodiny. Nutné uvést typ příp. antikoagulační léčby.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, s patrnými sraženinami a takové kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita 4 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Předoperační vyšetření, kontrola terapie nefrakcionovaným heparinem - prodloužení času koagulace.
Interpretace

Zkrácené časy: trombotické stavy. Prodloužené časy: nedostatečnost faktoru V, VIII, IX, X, XI, XII, průkaz disfibrinogenémie a afibrinogenémie.

Při snížení aktivity vnitřních faktorů pod 30% nebo při léčbě NOAC může dojít k abnormálnímu prodloužení koagulačního času.

Měření je vysoce citlivé pro diagnostiku LA (lupus antikoagulans).

Zpět