Bílkovina celková / Kreatinin - moč

Zkratka PCR (Protein Creatinin Ratio, poměr U-protein / U-kreatinin)
Biologický materiál nativní ranní moč
Typ zkumavky např. kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

fyziologická exkrece: < 15

proteinurie: 15 - 99

těžká proteinurie: ≥ 100

Kritické meze -
Jednotka mg/mmol
Zdroj referenčních mezí
Doporučení k vyšetřování proteinurie (Česká nefrologická spol. a Česká spol. klinické biochemie ČLS JEP 2010)
Použitá metoda výpočet: poměr koncentrace celkové bílkoviny (mg) a kreatininu (mmol) ve vzorku moče
Poznámka Stanovením v ranním vzorku moče se eliminují chyby vznikající při chybném sběru moče. U pacientů s dvěma nebo více pozitivními nálezy proteinurie při kvantitativním vyšetření má být diagnostikována perzistující proteinurie a mají podstoupit další vyšetření (event. léčbu) chronického onemocnění ledvin.
Příprava pacienta Nutno poučit pacienta o správné technice odběru vzorku ranní moče. Vyšetření není vhodné provádět po předchozí fyzické námaze, při známkách infekce močových cest.
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C 1 den

2- 8°C 1 měsíc

-20°C   -

Zpět