E – 1 Informace o formách vydávání a distribuci výsledků

Všechny laboratorní výsledky z Klinických laboratoří se po schválení odpovědným pracovníkem vydávají v tištěné podobě ve formě vytvořené laboratorním informačním systémem.

Žadatelé, kteří jsou uživateli nemocničního informačního systému (NIS) – lékaři lůžkových a ambulantních oddělení ÚVN -  mají výsledky k dispozici v tomto systému. Do NIS jsou přednostně zasílány výsledky urgentních vyšetření. Výsledky laboratorních vyšetření jsou po schválení a uvolnění pracovníkem odpovědným za uvolňování laboratorních výsledků vytištěny. Tištěný výsledkový list je odesílán v den provedení analýzy, popřípadě v den následující potrubní poštou nebo pomocným personálem.

Interním žadatelům mimo areál ÚVN a externím žadatelům jsou tištěné výsledkové listy zasílány svozovou službou. V naléhavých případech jsou výsledky ještě před zasláním tištěného výsledkového listu sděleny telefonicky. V případě telefonického hlášení výsledku je proveden záznam do LIS/do formuláře „Hlášení výsledků laboratorních vyšetření“.

Patologické výsledky podléhající hlášení se sdělují telefonicky (viz  E - 3  Hlášení výsledků v kritických intervalech).

Ve výjimečných případech se výsledkové listy vydávají přímo pacientům (viz E - 5 Vydávání výsledků pacientům).

Pracovníci Klinických laboratoří jsou si vědomi povinnosti zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných v průběhu poskytování laboratorních služeb. Laboratoř má zavedena pravidla pro zabezpečení důvěrnosti informací.